Udruga Hrvatske Autoškole
Gdje se nalazite:   Početna UČLANJENJE U HAŠ KODEKS

KODEKS

Udruga Hrvatske autoškole na sjednici Glavnog odbora održane u Zagrebu dana 27. rujna 2007. godine, donio je 

KODEKS PONAŠANJA

PREAMBULA
Udruga, registrirana kao udruga organizacije tehničke kulture (u daljnjem tekstu: Udruga HAŠ), koja djeluje u Republici Hrvatskoj. HAŠ, podržava temeljne vrijednosti civilnog društva, unapređenje i poboljšanje kvalitete života građana, te promicanje prava kandidata za vozače i kao takve predstavljaju partnera u ukupnim društvenim naporima za svestrani razvoj Republike Hrvatske.
Ovlašteni predstavnici Udruge, dragovoljno potpisuju ovaj Kodeks ponašanja (u daljnjem tekstu: Kodeks), s namjerom preuzimanja obaveza kako u svoje ime, tako i u ime Udruge u kojima djelujemo, na način da ćemo štovati, pridržavati se i promicati vrijednosti, principe i norme ponašanja utvrđenih Kodeksom.
Potpisivanjem Kodeksa, član Udruge HAŠ-a postaje punopravna članica Skupštine Saveza.
Odredbe:
1. Puni naziv Kodeksa ponašanja je Kodeks ponašanja članica udruge Hrvatske autoškole, a skraćeni naziv Kodeks udruge HAŠ-a
2. Kodeks ponašanja predstavlja skup osnovnih normi, principa i vrijednosti utvrđenih s  ciljem standardiziranja ponašanja i djelovanja Udruge.
3. Potpisnica Kodeksa je Udruga koja se složila da prihvati i da se pridržava osnovnih normi, principa i vrijednosti utvrđenih ovim Kodeksom.
1. STANDARDI PONAŠANJA I PRINCIPI DJELOVANJA
Napore i cjelokupno djelovanje Udruge vidimo kao polaznu osnovu i svojevrsni poticaj za članstvo i društvenu zajednicu da se aktivno uključe u rješavanje svojih problema.
Podržavajući ih u tome i jačajući njihovo samopouzdanje, zalažemo se za puno i aktivno učešće u procesima donošenja odluka o pitanjima koja se tiču njihovog svakodnevnog života kao i djelatonosti osposobljavanja.
1.1. Osnovni principi djelovanja
1.1.1. Udruga će djelovati u skladu s principom solidarnosti, te prioritetima, ciljevima i zadacima naše zajednice koje ona sama utvrdi.
1.1.2. Načela udruge su poštivanje, promoviranje i jačanje međunarodnih
standarda u oblasti osposobljavanja kandidata i sigurnosti u prometu.
1.1.3. Udruga će u najvećoj mogućoj mjeri pokušat uključiti sve zainteresirane autoškole kao i predstavnike svih državnih tijela u osmišljavanju, realizaciji i provođenju naših projekata i programa.
1.1.4. Programe Udruge ćemo osmišljavati polazeći od stvarnih potreba kandidata, vodeći računa o zaštiti okoliša i dobrobiti cijele zajednice.
1.1.5. Programi Udruge će biti planirani, koncipirani, implementirani, praćeni i ocjenjivani uz puno poštivanje principa ravnopravnosti i uz aktivnu ulogu i sudjelovanje onih kojih se tiču.
1.1.6. Najveći mogući obim raspoloživih sredstava usmjeravat ćemo prema korisnicima naših usluga.
1.1.7. Odnos prema korisnicima naših programa, donatorima i općoj javnosti mora biti transparentan, zasnovan na zajedničkim interesima i stavovima potpisanog Kodeksa.
1.2. Osnovni principi na kojima se zasnivaju međusobni odnosi Udruge.
1.2.1. Međusobni odnosi Udruga moraju biti zasnovani na principima tolerancije,
međusobnog uvažavanja i razumijevanja.
1.2.2. Nećemo zloupotrijebiti bilo kakvu povjerljivu informaciju iznesenu među
Udrugama radi pribavljanja osobne koristi ili koristi za pojedinog predstavnika Udruge.
1.2.3. Nećemo iznositi neutemeljene, neargumentirane i neprovjerene podatke, niti
ćemo biti kritični prema drugima bez pravih dokaza.
1.2.4. Svi potpisnici Kodeksa, svojim ukupnim ponašanjem ne smiju činiti bilo kakve
radnje koje će neosnovano otežavati rad Udruge, bilo drugih organizacija u Republici Hrvatskoj.
1.2.5. Ukoliko je Udruga u mogućnosti, mora pružiti odgovarajući oblik podrške
drugim Udrugama, potpisnicama Kodeksa, u cilju njihovog osnaživanja ili poboljšanja
uspješnosti u daljnjem obavljanju programskih opredjeljenja.
2. PRAVEDAN ODNOS I JEDNAKOST
2.1. U svim našim aktivnostima i odnosima sa zainteresiranim partnerima, subjektima i predstavnicima državne i lokalne zajednice i javnosti u cjelini, promovirat ćemo i dosljedno primjenjivati zakone, propise i dobre poslovne običaje, te uvažavati nepristranost i ravnopravnost..
2.2. U svim našim aktivnostima i odnosima primjenjivati ćemo princip međusobnog
uvažavanja i tolerancije.
3. MORALNI I ETIČKI INTEGRITET
3.1. Udruga će voditi računa da ni na koji način ne bude uključena i povezana s bilo kojim aktivnostima i pojavama koje bi vodile eventualnim zloupotrebama i obmanama javnosti, korisnika naših usluga i donatora. Također ćemo štiti interes djelatnosti, te sprječavati nanošenje štete ugledu nesavjesnim poslovanjem, nemarom i nepažnjom.
3.2. Udruga će koristit sve raspoložive izvore, sposobnosti i ovlaštenja naših tijela za
otkrivanje i suzbijanje društveno štetnih pojava, zloupotrebe i obmane potrošača (kandidata), u svim oblastima i na različitim razinama društvenog djelovanja.
4. TRANSPARENTNOST I ODGOVORNOST U RADU
4.1. U odnosima s organima vlasti, državnom i lokalnom upravom i
samoupravom, s javnošću, našim donatorima i drugim potencijalnim partnerima Udruga će biti transparentna i odgovorna, uz korištenje svake prilike da redovno i što potpunije informira javnost o aktivnostima, izvorima i visini sredstava, te načinu korištenja istih.
4.2. Prihvaćamo praksu kontinuiranog izvještavanja o poslovanju Udruge te dostavljanje takvih podataka na uvid javnosti preko javno dostupnih medija. U skladu sa zakonima i ugovorima tijela Udruge podnijet će odgovarajuće periodične i godišnje financijske izvještaje o radu i poslovanju Udruge.
4.3. U svome djelovanju pridržavat ćemo se međunarodnih standarda uz poštivanje lokalnih običaja i tradicije regije.
4.4. Kod testiranja, mjerenja, kontrole i drugih sličnih analiza, usluga, obavljenim u sklopu pojedinih projekata ili drugih aktivnosti Udruge, obveza je cjelovito i razumljivo informirati sve sudionike o ciljevima, prirodi i sadržaju projekta. Izvještaj o rezultatu projekta mora biti istinit, cjelovit, ažuran i nedvosmisleni.
5. DOBRO UPRAVLJANJE
5.1. Sve potpisnice ovog Kodeksa moraju imati statut u kojem je jasno utvrđen zadatak i ciljevi, te utvrđena organizaciona struktura Udruge.
5.2. Udruga će se suzdržat od svih aktivnosti i izbjegavat će sve situacije u kojima može doći do sukoba osobnih i profesionalnih interesa.
5.3. Onemogućit će se bilo kakvo promicanje političkih stranaka, te komercijalno,
marketinško ili bilo kakvo promicanje osobnih ili grupnih interesa zloupotrebom imena ili uloge Udruge.
5.4. Članovi najviših organa upravljanja u Udruzi volonterski će obavljati
povjerene im funkcije i zadatke, s tim da će im biti nadoknađeni nastali troškovi u vezi sa uobičajenom realizacijom tih funkcija i zadataka, te obavljenim poslovima.
6. JASNO DEFINIRANA FINANCIJSKA POLITIKA
6.1. Udruga će prihvatit samo ona financijske sredstva i druge vrste donacija čija je namjena u skladu sa misijom Udruge i koja ni na koji način neće ugroziti njenu neovisnost, autonomiju i integritet. U aktivnostima u vezi s prikupljanjem, raspolaganjem i obračunom financijskih i drugih sredstava poštivat će se integritet, kako pojedinaca, tako i integritet organizacija.
6.2. Primjenjivat ćemo zakonom utvrđen financijski i računovodstveni standard koji će dati jasan i detaljan pregled svih troškova i osigurati da raspoloživa sredstva budu
upotrijebljena u svrhe za koje su namijenjena.
7. AUTONOMIJA / NEZAVISNOST
7.1. Provodit će se samo one aktivnosti i uspostavljat će se samo takvi odnosi
suradnje s našim partnerima koji neće ugrožavati autonomnost, osnovne interese i misiju Udruge te interese korisnika naših usluga.
7.2. Uz puno i dosljedno poštivanje svih vrijednosti i tradicija lokalnih zajednica u kojima djelujemo, zalagat ćemo se da dosljedno sačuvamo svoju autonomnost / nezavisnost i nećemo prihvatiti bilo kakva nametanja i uvjetovanja koja bi mogla kompromitirati naše principe i ciljeve za koje se zalažemo.
8. KOMUNIKACIJA I SURADNJA
8.1. U aktivnostima i odnosima partnerstva i podrške, Udruga će se zalagat za jačanje duha i atmosfere suradnje u najboljem interesu naših organizacija i u interesu korisnika naših usluga.
8.2. Udruga će promovirat sklad, suradnju i duh timskog rada i dosljedno će se
pridržavati standarda utvrđenih u ovom Kodeksu, kao osnovnom mjerilu odnosa kako unutar Udruge, tako i u odnosima s vladinim i nevladinim sektorom, te poslovnim subjektima u društvu.
8.3. Spremni smo dijeliti i razmjenjivati naše znanje, iskustva i informacije sa osnovnim ciljem da promoviramo edukaciju i bolje razumijevanje.
8.4. U aktivnostima i odnosima partnerstva promovirat će se kultura dijaloga te poštivati visoke norme obostranog civilizacijskog komuniciranja.
8.5. Kodeks obvezuje odbiti osobno sudjelovanje u bilo kakvom obliku neetičke
aktivnosti koje bi mogle narušiti temeljna ljudska prava, dostojanstvo, te pravo na
privatnost i tajnu svakog pojedinca. Potpisnici Kodeksa svjesni su razlika koje postoje među ljudima i ne odobravaju bilo kakvu diskriminaciju s obzirom na spol, tjelesne osobine, jezik, dob, obrazovanja, kulturu, vjeru i socioekonomski status.
8.6. Udruga ne sudjeluje u aktivnostima kada se može pretpostaviti da bi se
njihove aktivnosti ili dobiveni podaci iz provedenih projekata mogli krivo koristiti, osim ako za to ne postoje predviđeni korektivni mehanizmi. Udruga ne
sudjeluje u aktivnostima koje su usmjerene manipulaciji pojedinaca, skupina ili javnog mnijenja.
9. PROMOCIJA RAVNOPRAVNOSTI
Unutar organizacija Udruge zalagat ćemo se za ravnopravno sudjelovanje u najvišim
organima rukovođenja i upravljanja, različitim savjetodavnim i stručnim organima i
komisijama, i na svim drugim mjestima gdje su one zastupljene, uvažavajući stručnost, kompetentnost, kvalifikaciju i iskustvo, a uvažavajući princip dragovoljnosti.
10. EKOLOŠKA SVIJEST
U ukupnim aktivnostima odgovorno će se pristupati i odnositi se prema pitanju brige za očuvanje zdrave životne sredine u cijeloj Republici Hrvatskoj, nastojeći promovirati i primijeniti najviše međunarodne standarde u toj oblasti.
11. ODRŽIVOST
Maksimalno ćemo se truditi da osiguramo trajnu samo održivost naših projekata u
zajednicama, tako što ćemo ih implementirati na način koji će omogućiti da oni postanu vlasništvo građana. Svojim ukupnim konkretnim aktivnostima u zadovoljavanju potreba građana u zaštiti prava, Udruga će se nastojat nametnuti i afirmirati kao njihov legitimni i pouzdani partner.
12. DRUŠTVENI UTJECAJ
12.1. Promovirat će se i razvijati jasni i mjerljivi pokazatelji učinka / uspjeha programskih i projektnih aktivnosti Udruge, s ciljem da osiguramo njihovu efikasnost, povećamo njihov uporabni značaj za korisnike kroz poštivanje principa transparentnosti i odgovornosti u našem djelovanju.
12.2. Ustanovit će se različita sredstva i mehanizmi za praćenje kao i kontrola rezultata aktivnosti u odnosu na postavljene dugoročne i kratkoročne ciljeve. Ustanovit će se odgovarajući mehanizmi za interni i vanjski nadzor, transparentnosti i odgovornosti u našem radu.
12.3. Udruga će javno objaviti rezultate izvršene procjene i kontrole naših aktivnosti.
PRIMJENA KODEKSA PONAŠANJA
13. ODBOR ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA
Skupština Udruge će imenovati Odbor za praćenje primjene (u daljnjem tekstu: Odbor) ovog Kodeksa kao mehanizam za osiguranje i praćenje poštivanja normi, principa i vrijednosti utvrđenih u ovom Kodeksu. Odbor, koji je odgovoran Skupštini Udruge, nadgledat će, promovirati i pratiti poštivanje Kodeksa i u tom smislu voditi stegovne postupke i donositi smjernice za potpisnike.
14. SASTAV ODBORA
14.1. Odbor ima 9 člana, koje imenuje Skupština Udruge.
14.2. Potpisnici Kodeksa, preko svojih predstavnika u Skupštini Udruge, predlažu i
biraju članove Odbora većinom glasova prisutnih na Skupštini i imenuju njegovog predsjednika.
14.3. Odbor ima i dva člana zamjene.
14.4. Mandat članova Odbora traje dvije (2) godine. Član može biti biran najviše u dva uzastopna mandata.
15. ZADUŽENJA ODBORA
15.1. Odbor će prije svega nadgledati, promovirati i pratiti poštivanje normi, principa i vrijednosti utvrđenih ovim Kodeksom.
15.2. Odbor će djelovati kao svojevrsni faktor razumijevanja, povjerenja i suradnje
između javnosti, organa vlasti, donatora, kao i između Udruga i njenih partnera.
15.3. Odbor će razmatrati i odlučivati o žalbama u vezi s nepridržavanjem ili kršenjem pravila utvrđenih ovim Kodeksom, o ponašanju koje mogu podnositi osobe potpisnica, organi vlasti, donatori, partneri, javnost i druge članice vladinog ili nevladinog sektora.
15.4. Odbor može periodično razmatrati tekst ovog Kodeksa i Skupštini, prema
potrebi, preporučivati njegove izmjene i dopune.
15.5. Odbor će razmatrati sve slučajeve u kojima je došlo do značajnog kršenja
Kodeksa ponašanja.
15.6. Odbor će imati i odgovornost da među potpisnicama širi svijest o vrijednostima, principima i normama ponašanja utvrđenim u ovom Kodeksu.
16. PODRŠKA / ŽALBE
16.1. Svaki pojedinac i grupa može Odboru podnijeti žalbu protiv svake Udruge  potpisnice ovog Kodeksa, kao i protiv zaposlenika, predstavnika ili zastupnika
potpisnice, kao i onih koji nisu potpisnici ovog kodeksa zbog nepoštivanja vrijednosti, principa i normi ponašanja utvrđenih ovim Kodeksom uz predočavanje odgovarajućih dokaza.
16.2. Podrška / žalba mora biti podnesena u pisanoj formi i treba sadržavati slijedeće:
16.2.1. Ime i adresu onoga koji podnosi podršku / žalbu;
16.2.2. Ime i adresu Udruge ili zaposlenika, predstavnika ili zastupnika za ili protiv kojeg se podnosi podrška ili žalba;
16.2.3. U slučaju podnošenja žalbi, navesti opis okolnosti u kojima je došlo do
navodnog nepridržavanja i/ili kršenja vrijednosti, principa i normi ponašanja utvrđenih ovim Kodeksom, kao i odgovarajuće dokaze kojima se potkrepljuju takvi navodi.
16.3. Odbor će pristupiti obradi podrške/žalbe nakon što konstatira da ona udovoljava zahtjevima iz tačke 16.1. i 16.2.
17. POSTUPAK PRED ODBOROM U SLUČAJU ŽALBE
17.1. Ako je žalba podnesena u skladu s točkom 16. ovog Kodeksa, Odbor može ili
odbaciti žalbu, ukoliko na osnovu priloženih dokaza može nesumnjivo utvrditi da u
konkretnom slučaju nije bilo kršenja ili nepridržavanja vrijednosti, principa i normi
ponašanja utvrđenih u ovom Kodeksu, ili pristupiti razmatranju žalbe, u kojem slučaju će obavijestiti potpisnicu ovog Kodeksa ili njenog zaposlenika, predstavnika ili zastupnika protiv kojih je podnesena žalba, o navodima žalbe i tražiti njihov pismeni odgovor. Postupak se može pokrenuti i protiv nepotpisnica ovog Kodeksa.
17.2. Odbor može sazvati poseban sastanak kojem bi prisustvovali potpisnica ili grupa potpisnica i/ili njen zaposlenik, predstavnik ili zastupnik, protiv kojih je podnesena žalba i osoba ili grupa osoba koje su podnijele žalbu s ciljem da se utvrde okolnosti i detalji konkretnog slučaja.
U tom slučaju Odbor će omogućiti da iznesu svoje stavove sve osobe koje su uključene u eventualno nepridržavanje ili kršenje vrijednosti, principa i normi ponašanja utvrđenih ovim Kodeksom.
17.3. Odbor može zatražiti od bilo koje potpisnice ili njenog člana da osigura/podnese sve raspoložive dokaze u vezi sa slučajem koji je predmet razmatranja.
17.4. U slučajevima kada Odbor na osnovu žalbe, priloženih dokaza, odgovora na žalbu i saslušanja zainteresiranih strana, ako ga je bilo, utvrdi da je došlo do nepridržavanja ili kršenja vrijednosti, principa i normi ponašanja utvrđenih ovim Kodeksom, može donijeti jednu ili više slijedećih mjera:
Osigurati edukaciju usmjerenu na dosljedno poštivanje vrijednosti, principa i
normi ponašanja utvrđenih ovim Kodeksom, s tim da će Odbor odabrati drugu
potpisnicu da pruži podršku u ovoj edukaciji;
Savjetovati potpisnicu da poduzme korektivne mjere prema zaposleniku, predstavniku, zastupniku ili članu potpisnice koji je direktno odgovoran za nepridržavanje ili kršenje vrijednosti, principa i normi ponašanja utvrđenih ovim
Kodeksom;
Usmeno ukoriti ;
Pismeno ukoriti ;
Preporučiti suspenziju i otkaz iz članstva Udruge, o čemu konačnu odluku donosi Glavni odbor Udruge;
Obavijestiti Udruge, a po potrebi i javnost o svojim odlukama.
Obavijestiti nadležna ministarstva  stručnu organizaciju (HAK).
17.5. Detaljnije procedure u vezi s postupkom pred Odborom u slučaju podrške / žalbi, Odbor može propisati Pravilnikom.
18. PRAVO NA ŽALBU
18.1. Na odluku Odbora oštećena strana može Skupštini Udruge ili Glavnom odboru
podnijeti žalbu u roku petnaest (15) dana od dana prijema odluke.
18.2. Skupština Udruge ili Glavni odbor Udruge može, nakon što je razmotrila odluku
Odbora, žalbu oštećene strane i priložene dokaze, odlučiti slijedeće:
vratiti slučaj Odboru na ponovno razmatranje;
Potvrditi ili izmijeniti odluku Odbora.
19. ZAVRŠNE ODREDBE
19.1. Skupština Udruge donijet će odgovarajuće prateće odluke u vezi s nadgledanjem poštivanja vrijednosti, principa i normi ponašanja utvrđenih u ovom Kodeksu koje bi imale svoju detaljniju razradu.
19.2. Udruge potpisnice ovog Kodeksa slobodne su i nezavisne u svom djelovanju od drugih potpisnica Kodeksa.
19.3. Odluku o čuvanju (brizi) arhive i dokumentacije koja je u vezi sa ovim Kodeksom, te njene dostupnosti članicama Skupštine, donijet će Glavni odbor na svojoj prvoj sjednici.
19.4 Ovaj Kodeks je obvezujući za sve članove Udruge od dana donošenja, a za nove članice Saveza od dana pristupanja u Savez.

U Zagrebu, u studenom 2007. godine                                                             

    Predsjednik HAŠ-a                                                                   Autoškola (naziv autoškole) 
     Nikola Vidaković
----------------------------------------                                            --------------------------------------        
          (ime i prezime)                                                                      (ime i prezime, funkcija)

                M.P.                                                                                                 M.P.