Udruga Hrvatske Autoškole
Gdje se nalazite:   Početna UČLANJENJE U HAŠ STATUT

STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (′′Narodne novine′′ broj 74/14), Skupština udruge HRVATSKE AUTO ŠKOLE na sjednici održanoj 25.09.2015. donijela je
 

STATUT UDRUGE
HRVATSKE AUTO ŠKOLE

 
 I. OSNOVNE ODREDBE
 
Članak 1
Ovim se statutom (dalje: Statut) uređuje naziv udruge, sjedište udruge; zastupanje, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu HRVATSKE AUTO ŠKOLE.
 
Članak 2
Naziv udruge glasi: HRVATSKE AUTO ŠKOLE (u daljnjem tekstu: Udruga).
Skraćeni naziv udruge glasi: HAŠ.
 
Članak 3
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 2/1.
 
Članak 4
Udrugu zastupa predsjednik Udruge (dalje: Predsjednik).
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
 
Članak 5
Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 3,5 cm, sa nazivom Udruge i mjestom sjedišta na rubu kruga i sa skraćenim nazivom Udruge u središtu kruga.
Pečat čuva Predsjednik.
Pečat su ovlašteni koristiti Predsjednik i Tajnik, te drugi članovi Udruge koje Predsjednik ovlasti.
 
II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE
 
Članak 6
Ciljevi Udruge su:
1. uspostavljanje boljih međusobnih strukovnih i poslovnih odnosa među članovima Udruge,
2. unapređivanje djelatnosti osposobljavanja osoba za vozače vozila na motorni pogon i provođenja vozačkih ispita,
3. pridonošenje poboljšanju odnosa između subjekata osposobljavanja i nadležnih tijela koja provode propise iz područja osposobljavanja i provođenja vozačkih ispita,
4. unapređivanje razvoja i zaštite struke,
5. aktivno sudjelovanje u promicanju prometne kulture na svim razinama,
6. pokretanje drugih pitanja od zajedničkog interesa članova na razini Republike Hrvatske.
 
Članak 7
Djelatnosti Udruge su:
1. sudjeluje u predlaganju i raspravi oko donošenja propisa kojima se uređuje materija o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon i provođenja vozačkih ispita,
2. daje mišljenja o politici osposobljavanja kandidata za vozače,
3. daje mišljenja o svrsi i načinu osposobljavanja kandidata za vozače i provođenje vozačkih ispita,
4. na poziv nadležnih državnih tijela pruža stručnu pomoć u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja osposobljavanja kandidata za vozače vozila na motorni pogon i provođenja vozačkih ispita,
5. daje mišljenja o nacrtima i prijedlozima propisa iz područja osposobljavanja kandidata za vozače vozila na motorni pogon i provođenja vozačkih ispita,
6. daje mišljenja o provedbi postojećih propisa iz područja osposobljavanja kandidata za vozače vozila na motorni pogon,
7. daje mišljenja o radu i o mogućnostima poboljšanja rada tijela koja provode propise iz područja osposobljavanja kandidata za vozače vozila na motorni pogon i provođenje vozačkih ispita,
8. predlaže ravnomjerniju raspodjelu poreznog tereta i načina oporezivanja,
9. predlaže mjere za ujednačavanje kriterija za provođenje vozačkih ispita,
10. utvrđuje elemente tržišnog poslovanja u djelatnosti osposobljavanja,
11. utvrđuje uvjete nabave nastavnih sredstava (prvenstveno vozila a i ostalih nastavnih sredstava),
12. stručno usavršavanje djelatnika koji provode osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon,
13. inicira izradbu nastavnih sredstava i njihovu standardizaciju,
14. organizira javna predavanja, znanstvene i stručne skupove,
15. izdaje odgovarajuće stručne publikacije u skladu sa zakonom.

Članak 8
Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:
-        gospodarstvo
-        obrazovanje, znanost i istraživanje
-        tehnička kultura
 
III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE
 
Članak 9
Rad Udruge je javan.
 
Članak 10
Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
-        izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
-        izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
-        korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
-        javnim priopćavanjem,
-        organiziranjem posebnih događanja,
-        na druge odgovarajuće načine.
 
IV. ČLANSTVO U UDRUZI
 
Članak 11
Članom možepostati svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao i fizička osoba koja se bavi osposobljavanjem kandidata za vozače, te druga udruga autoškola.
Članak 12
O prijemu u članstvo novih članova odlučuje Glavni odbor Udruge na prijedlog najmanje dva člana Udruge.
Udruga može imati i počasne članove, o čemu odlučuje Skupština.
Počasnim članom Udruge može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji je zaslužan za razvitak i unapređenje Udruge i čije imenovanje Skupštini predloži najmanje 10% članova Udruge.
 
Članak 13
Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:
-        informiranje o radu Udruge
-        aktivno sudjelovanje u djelatnostima Udruge
-        čuvanje i podizanje ugleda Udruge
-        čuvanje materijalnih dobara Udruge
-        plaćanje članarine
-        izvršavanje preuzetih obveza
-        da bira i bude biran u tijela Udruge,
-        da sudjeluje u radu Skupštine.
-        poštivanje odredbi, važećih zakona i propisa, ovog Statuta te drugih akta Udruge.
 
Članak 14
Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o nazivu ili osobnom imenu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis članova vodi Tajnik.
 
Članak 15
Članstvo u Udruzi prestaje na sljedeće načine:
-        prestankom postojanja Udruge,
-        smrću člana,
-        istupanjem iz članstva,
-        neplaćanjem članarine,
-        isključenjem iz članstva.
 
Članak 16
Član istupa iz Udruge na osnovu pismene ili usmene obavijesti Predsjedniku Udruge s datumom davanja navedene obavijesti.
 
Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako s plaćanjem članarine kasni više od 3 mjeseca i to s danom proteka navedenog roka od kad je članarina trebala biti plaćena.
 
Član se isključuje iz članstva s danom proteka roka za žalbu na odluku o isključenju ukoliko se član nije žalio na odluku o isključenju od strane Predsjednika, odnosno s danom donošenja odluke o isključenju od strane Skupštine ukoliko se član žalio na odluku o isključenju od strane Predsjednika.
 
Članak 17
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti.
Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjednik.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti može se izreći stegovna mjera isključenja iz udruge.
Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od 7 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.
 
V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE
 
Članak 18
Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.
 
Tijela Udruge su:
-        Skupština,
-        Predsjednik  
-        Dopredsjednik
-        Tajnik
-        Glavni odbor
-        Nadzorni odbor.
 
Skupština
 
Članak 19
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine po jedan predstavnik svake pravne osobe članice Udruge, te sve fizičke osobe članice Udruge.
 
Članak 20
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.
 
Članak 21
Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednik.
Skupština se saziva najmanje 7 dana prije održavanja sjednice pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge putem pošte, e-maila, SMS-a ili usmeno. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
 
Članak 22
Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Glavnog odbora ili Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 članova Udruge.  
U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.  Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.
Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.
 
Članak 23
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske prema postupku opisanom u prethodnom članku.
Članak 24
Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.  
 
Članak 25
Skupština ima sljedeća prava i obveze:
-        usvaja Statut i njegove izmjene i dopune
-        bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika
-        bira i razrješava članove Glavnog odbora i Nadzornog odbora
-        bira i razrješava likvidatora Udruge
-        odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
-        usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu
         kalendarsku godinu
-        usvaja godišnje financijsko izvješće
-        odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine
-        donosi odluku o statusnim promjenama
-        određuje iznos i dinamiku plaćanja članarine,
-        odlučuje o prigovorima i žalbama članova Udruge,
-        odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
 
Predsjednik
 
Članak 26
Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine.
Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.
 
Članak 27
Predsjednik:
- zastupa Udrugu,
- saziva sjednice i rukovodi radom Skupštine Udruge,
- vodi poslove udruge sukladno važećim propisima, statutu i odlukama skupštine
- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
- podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu za vođenje registra udruga
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.
 
Članak 28
Predsjedniku može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:
 
-        na vlastiti zahtjev,
-        opozivom.
 
Do opoziva Predsjednika može doći zbog povreda članskih i predsjedničkih obveza i odgovornosti sukladno Statutu.
Postupak za opoziv Predsjednika može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 članova.
O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
U slučaju prestanka mandata Predsjednika prije isteka vremena na koje je biran ili u slučaju opoziva Predsjednika, provodi se postupak izbora novog Predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine.
 
Dopredsjednik
 
Članak 29
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik, kojega bira Skupština na mandat od četiri godine.
 
Tajnik
 
Članak 30
Tajnika bira Skupština na 4 godine, s tim da ista osoba može biti ponovno birana za tajnika.
Tajnik:
-        provodi zadatke Udruge,
-        obavlja administrativno-tehničke i financijske poslove
-        vodi popis članova
-        organizira i priprema materijale za Skupštinu,
-        obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.
 
Glavni odbor
 
Članak 31.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Glavni odbor.
Upravni odbor čini 7 članova: predsjednik Udruge i 6 članova Glavnog odbora. Mandat članova Glavnog odbora traje četiri godine.
Predsjednika Glavnog odbora bira Glavni odbor između svojih članova.
 
Glavni odbor:
- utvrđuje prijedlog plana rada i financijskog plana Udruge i predlaže program rada       Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
            - utvrđuje prijedlog Programa djelatnosti i planove rada;
            - brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
            - vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine;
            - upravlja imovinom Udruge;
            - podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;
            - imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
            - obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima udruge.
 
Sjednicu Glavnog odbora saziva predsjednik Glavnog odbora.
Odluke Glavnog odbora donose se većinom glasova svih članova Glavnog odbora.
Sjednice Glavnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik Odbora.
Za svoj rad Glavni odbor je odgovoran Skupštini.
Glavni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
 
Nadzorni odbor
 
Članak 32.
Nadzorni odbor prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.
Nadzorni odbor ima tri člana. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Sjednice nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.
 
Radna tijela udruge
 
Članak 33
Udruga može osnivati radna tijela potrebna za ostvarivanje svojih ciljeva u skladu sa Statutom.
Odluku o osnivanju radnog tijela donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.
U odluci o osnivanju radnog tijela utvrđuje se sastav radnog tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze radnog tijela i članova radnog tijela, te vrijeme na koje se radno tijelo osniva.
 
VI. UDRUŽIVANJE UDRUGE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE
 
Članak 34
Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije. Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.
 
Članak 35
Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.  Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.
 
Članak 36
Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.  Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjednika.
 
VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM
 
Članak 37
Imovinu Udruge čine:
-        novčana sredstva koja je stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
-        novčana sredstva koja stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
-        financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
-        druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
-        njezine nepokretne i pokretne stvari, te
-        druga imovinska prava.
 
Članak 38
Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
O raspolaganju imovinom odlučuju Predsjednik i Glavni odbor.
 
VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE
 
Članak 39
Udruga prestaje postojati:
-        odlukom Skupštine o prestanku Udruge,
-        odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,
-        u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
Odluke Skupštine iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.
 
Članak 40
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.
Likvidatora bira i opoziva Skupština s tim da kod izbora Likvidator treba dati svoj pisani pristanak.
 
Članak 41
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine.
U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.
 
IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE
 
Članak 42
Ako postoji spor unutar Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.
Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.
 
Članak 43
Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.
 
Članak 44
U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.
 
Članak 45
U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Predsjednika.
U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Predsjednik je dužan razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.
 
X. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 46
Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Udruge nakon provedene rasprave.
Članak 47
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 članova udruge.  Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.
 
Članak 48
Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik.
 
Članak 49
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
U Zagrebu, 25.09.2015. godine                                                                                                                                                                                                                         Predsjednik Udruge:
 
 
                                                                                              _______________________
                                                                                             NIKOLA VIDAKOVIĆ dipl. ing. prometa